Thursday, 21 November 2013

തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദന്ത സിംഹാസനംഉത്രം തിരുന്നാൾ 
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് 
ആനക്കൊമ്പും മറ്റു അമൂല്യ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിംഹാസനമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഭാരതത്തിൻറെ ശില്പ്പകലാ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻറെയും, ഉദാരതയുടെയും പ്രതീകമാണ് ലണ്ടനിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദന്ത സിംഹാസനം. തിരുവിതാംകൂറിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ഇത് ഒരു രാജകീയ സമ്മാനമായാണ് ലണ്ടനിൽ എത്തിയത്. അതിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ:

1851 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലണ്ടൻ എക്സിബിഷനിലേക്ക്  തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ  സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായ് 1948 ൽ മദ്രാസ് ഗവണ്‍മെൻറ് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ഉത്രം തിരുന്നാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് മഹാരാജാവ് ഇതിനായി ഒരു കമ്മറ്റിയെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ദിവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും.  തത്ഫലമായ് ഒരു കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരികയും അവർ വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ ഇതിലേക്കായ് തിരുവിതാംകൂറിൻറെ യശ്ശസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാരാജാവിൻറെ ഉപയൊഗത്തിനായ്  ആനക്കൊമ്പിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം നിർമിച്ചു വരികയായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൻറെ കലാവിരുതിനും പ്രൗഢിക്കും ഉത്തമോദാഹരണം ആയി മാറും എന്നതിനാൽ ഉടനെ തന്നെ പണിതീർത്ത് ഈ സിംഹാസനവും കൂടി അയക്കുവാൻ മഹാരാജാവ് നിശ്ചയിച്ചു.

ശിൽപ്പികൾ: 
കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ആചാരി, നീലകണ്ഠൻ ആചാരി
പൗരസ്ത്യവും പാശ്ചാത്യവുമായ കൊത്തുപണികളുള്ള ഈ സിംഹാസനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻറെ രാജമുദ്രയായ ശംഖ് ആലേഖനം  ചെയ്തിരുന്നു. സിംഹത്തിന്റെ കാലുകളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള കാലുകളും, സിംഹ മുഖം കൊത്തിയ പിടികളും, സ്വർണ-വെള്ളി കസവുകളുള്ള പച്ചപ്പട്ട് പൊതിഞ്ഞ മെത്തയും സിംഹാസനത്തിന്റെ രാജകീയതക്ക് മിഴിവേകി. സ്വർണം,വെള്ളി, വജ്രങ്ങൾ, മരതകങ്ങൾ, മാണിക്യങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഈ ദന്തസിംഹാസനം അലംകൃതം ആയിരുന്നു. കൊത്തുപണികളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടും, ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യം കൊണ്ടും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കലാപാടവവും, സാമ്പത്തിക ഔന്നിത്യവുംവിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഈ സിംഹാസനം. സിംഹാസനത്തോടൊപ്പം തത്തുല്യ മഹിമ പറയാവുന്ന ഒരു പാദപീഠവും. യാക്കിന്റെ രോമം ഉപയിഗിച്ചു നിർമിച്ച രണ്ടു വെഞ്ചാമരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.  കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ആചാരിയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ മകൻ നീലകണ്ഠൻ ആചാരിയുമായിരുന്നു സിംഹാസനത്തിന്റെ നിർമാണം നടത്തിയത്.

സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടയായ
 വിക്ടോറിയ മഹാറാണി 
 എക്സിബിഷന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൻറെ മഹാറാണി തന്റെ സിംഹാസനം ആയി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവും അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ദന്ത നിർമിതമായ ഇരിപ്പിടം മറ്റു വസ്തുക്കളോടൊത്ത് ലണ്ടനിലേക്ക് അയച്ചു. ഈ സമ്മാനം വിക്ടോറിയ മാഹാറാണിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും, സന്തോഷിപ്പി ക്കുകയും ചെയ്തു. എക്സിബിഷനിൽ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധമുഴുവൻ ഈ സിംഹാസനം അപഹരിച്ചു. മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാരതയെയും, തിരുവിതാംകൂറുകാരുടെ കരകൗശല വിദ്യയിലുള്ള നിപുണതയെയും പ്രകീർത്തിച്ച വിക്ടോറിയ മഹാറാണി ,നിസ്തുലമായ ഈ സമ്മാനത്തിനു കൃതജ്ഞത അറിയിച്ച് ഉത്രം തിരുന്നാൾ മഹാരാജാവിന് ഒരു കത്തയക്കുകയും, നിരവധി ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.Monday, 11 November 2013

Pancha Maha Yajnas Remain Revalvent


Rishi Yajna, Deva Yajna, Manushya Yajna, Pitr Yajna and Bhuta Yajna—these are the five yajnas [sacrificial rituals]. Rishi Yajna is studying the scriptural texts. Puja, homa and other forms of worship fall under Deva Yajna. Taking care of guests is itself a yajna—Manushya Yajna. Protecting one’s mother and father is Pitr Yajna. Bhuta Yajna is protecting plants and animals. These five yajnas need to be observed by all people leading family life.

We are indebted to repay at least a portion of what we take from Nature. This is the great principle at the core of the five yajnas. Amma feels there is another principle behind the yajnas as well. The five yajnas are teaching us that, everyone, regardless of time and place, needs to learn to live with love and harmony with one another as well as with Nature.

Our rishis had no selfish desires or motives. It is the life-principles they taught that we have compiled as our scriptures. These books show us how to lead a proper life as well as about the nature of the world. They also teach us how to live so that we aren’t overpowered during adverse situations.

Someone who has studied agriculture knows which type of soil and which fertilizer each particular plant requires. He knows how to protect it from fungus and parasites. If someone decides to cultivate crops without first learning these basics, he may lose his entire harvest. In the same way, the scriptural texts help us to correctly understand life.

When firecrackers are set off without any warning, we will be startled. However if we know that they are about to go off, we won’t be that startled. One who doesn’t know how to swim will struggle in the waves, but someone who is a good swimmer is fully blissful swimming in the sea.

When we make studying the books comprising the words of our rishis part of our daily routine and apply what we learn from them in our lives, we are repaying our debt to these great souls. However, studying these texts is not enough; we need to apply that knowledge in our daily life. Just by reading a cookbook, no one’s hunger will be appeased. Daily study of the spiritual principles elucidated by the rishis so that we can make them an eternal part of our life is Rishi Yajna.

Prayer, worship, meditation, adhering to vows—all are part of Deva Yajna. Through such practices we gain concentration, intellectual sharpness, peace and mental purity. Through mantra japa, we eliminate extraneous thoughts. Through meditation we create intellectual clarity, subtlety and gain contentment and relief from agitation.

One should perform puja, homa and other rituals after understanding their principles. When we offer oblations into the sacrificial fire, we are in fact offering our own attachments. When we light an incense stick, we should imagine that we are offering ourselves in order to provide fragrance to the world. When we burn camphor during arati, we should imagine we are offering our ego, allowing it to burn until absolutely no selfishness remains. The chanting of the mantras and the smoke of the homa help purify both our mind, as well as the surrounding environment.

When we try to see every object as devata, it helps us to handle things with devotion, care and attention. Don’t we see even little children bowing respectfully before the lighted lamp? The belief that the divine is present in the lighted lamp comes to us naturally because of our traditional beliefs. 

Fasting and other austerities help us gain control over our mind. Furthermore, they are extremely helpful for maintaining physical health. If you look, you will see that traditionally most of our fasts are in relation to the rising of the new moon. Scientific studies have revealed a connection between the waxing and waning of the moon and our mental states. During the full moon and moonless nights, people with mental problems often feel more disturbed and angry. Their emotions intensify. If they reduce their intake of food during these periods, only eat fruit and spend their time praying, the mental agitation can be reduced. Such fasting also increases our health and longevity. If a whole community observes such austerities, it has a positive impact on the environment as well. Rain and sunshine will come at the appropriate times. This is the principle behind the concept that through yajna the devatas could be pleased into making it rain.

Pitr Yajna should not be limited to tarpana and other such ancestral offerings. Real Pitr Yajna is when we serve our mother and father and other elders with reverence and love. If we fail to take care of them when they become infirm, their mental curse will remain in the atmosphere and eventually return to haunt us. It is even said that those who take proper care of their parents, respecting and honouring them, have no need for any other form of worshipping God. Matrdevo bhava pitrdevo bhava—“May the mother be God to you; may the father be God.” Isn’t that what is said?

Our culture tells us to see guests as God. Atithi devo bhava—“May you see the guest as God.” Manushya Puja is worshipping guests with a love that expects nothing in return. This helps us to view everyone in the world as part of one family and to extend our love to one and all.

Our ancestors used to eat only after sipping water with tulasi, pipal or bilva leaves in it. We placed flora and fauna on the same level as gods and the vehicles that carry them. When we plant a sapling, water it and tenderly nurse it, when the first blossom appears, when we pluck the flowers and sew them into a garland… Throughout all these actions our mind remains focused on God. When we take a pen and a piece of paper and get ready to write to a friend, although the pen, the paper and the ink are different, we see the unity—our friend—in all of them. Similarly, we should try to see God behind each and every action. We should perform each action with the awareness that “This is for God.” This will help us understand and perceive the underlying unity behind the diverse creation. There are a lot of people who speak Advaita [the philosophy of non-duality]. No one is practicing it in their life. However the real devotee, through Bhuta Yajna [worshipping of animals and plants], is able to see the one truth shining in everything sentient and insentient. Without knowing Advaita, he lives the principle. Therefore, Amma feels we should remain steadfast in all of these yajnas. Doing so will bring prosperity and goodness across the land.
--Amma, Sri Mata Amritanandamayi Devi 

Copyright-MAM

Friday, 1 November 2013

ദീപാവലി

ദീപാവലി വീണ്ടും വന്നു ചേരുകയാണ്, ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, സ്ഥാപനങ്ങളിലും, വീടുകളിലും നിര നിരയായ് പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കുന്ന വിളക്കുകളും, പങ്കു വയ്ക്കപ്പെടുന്ന മധുര പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ചേരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി. തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദീപങ്ങളും, പങ്കു വയ്ക്കപ്പെടുന്ന മധുര പലഹാരങ്ങളും പ്രതീക്ഷയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും കിരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ദീപാവലി ദിനം മണ്‍വിളക്കുകളിൽ തിരി തെളിക്കാനും, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൈമാറാനും മാത്രമുള്ള ഉത്സവമാണോ ?

വനവാസവും രാവണവധവും കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തിയ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനെ അയോദ്ധ്യാവാസികൾ നിറദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ച് വരവേറ്റത്തിന്റെയും, ക്രൂരനായ നരകാസുരനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വധിച്ചതിന്റെയും ഒക്കെ സ്മരണയാണ്‌ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനം. പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും, തിന്മയുടെയും കറുത്ത നാളുകളുടെ അവസാനവും നന്മ നിറഞ്ഞ നാളുകളുടെ ആരംഭവും ആണ് ദീപാവലി. എന്നോ ജീവിച്ചു മരിച്ച അസുരന്മാർ മാത്രമല്ല നരകാസുരനും, രാവണനും. ഇന്നും നമ്മുടെ ലോകത്തെ ദുഃഖ പൂർണമാക്കിത്തീർക്കുന്ന സകല വിധ തിൻമകളുടെയും പ്രതീകങ്ങളും കൂടിയാണ്. അവരെ ഉന്മൂല നാശം വരുത്തേണ്ട ശ്രീരാമനും ശ്രീ കൃഷ്ണനും നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ജനിക്കേണ്ടതും, ജീവിക്കേണ്ടതും. മനസ്സിലും ലോകത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിന്മകളുടെ അവസാനവും നന്മയുടെ ആരംഭവും ആണ് ദീപാവലി.

മണ്‍വിളക്കുകളിലെ ദീപങ്ങൾ അൽപനേരത്തിന് ശേഷം അണഞ്ഞു പോകാം എന്നാൽ നാം തെളിക്കുന്ന നന്മയുടെ ദീപങ്ങൾ സൂര്യപ്രഭയോടെ കാലാതിവർത്തിയായ് നിലകൊള്ളും. പട്ടിണി കൊണ്ടും, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങേകുമ്പോൾ, നാം ചിലവഴിക്കുന്നതിൻറെ ചെറിയൊരംശമെങ്കിലും അവർക്കായ് നീക്കി വയ്ക്കാൻ തയാറാവുമ്പോൾ നാം ഒരു ദീപം തെളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, സഹാജീവികളോടു കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ, നിസ്വാർത്ഥമായ് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം സൂര്യശോഭ പൊഴിക്കുന്ന ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

"ഇരുട്ടിനെ പഴിക്കാതെ ഒരു കൈത്തിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കൂ" എന്ന് പറയാറില്ലേ ?, നമ്മുടെ നാട് അനേകം വെല്ലു വിളികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യം, അഴിമതി, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായുള്ള അക്രമങ്ങൾ, കലാപങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും. ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും മറ്റു പലരെയും പഴി പറഞ്ഞു നേരം കളയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇരുട്ടിൽ ഒരു കൈത്തിരി തെളിയിച്ചു കൂടാ ? നമ്മളാൽ ആകുന്ന ഒരു ചെറിയ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ട് ദീപാവലി നമുക്ക് ആഘോഷിച്ചു കൂടേ ?

അതെ ഈ ദീപാവലി അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നായ്‌ തീരട്ടെ, ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്‌, ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദുശീലമെങ്കിലും കുറച്ചു കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ അറിയാനും അറിയിക്കാനും അല്പമെങ്കിലും സമയം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു മരമെങ്കിലും നട്ടു വളർത്തിക്കൊണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ നിസ്വാർത്ഥമായ് സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ദീപാവലി നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം.

സേവനത്തിന്റെയും, സ്നേഹത്തിന്റെയും, ആനന്ദത്തിന്റെയും ദീപങ്ങങ്ങൾ തെളിച്ചു കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ദീപാവലി ആഘോ ഷിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ജഗദീശ്വരിയോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു... അസത്യത്തില്‍ നിന്നും സത്യത്തിലേക്കും, ഇരുട്ടില്‍ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്കും, മരണത്തില്‍ നിന്നും അമരത്ത്വത്തിലെക്കും അവിടുന്ന് നമ്മെ നയിക്കട്ടെ.

ഓം അസതോമാ സദ്‌ഗമയ
തമസോമാ ജ്യോതിര്‍ഗമയ
മൃത്യോര്‍മാ അമൃതംഗമയ
ഓം ശാന്തി: ശാന്തി: ശാന്തി:


Courtesy https://www.facebook.com/amritasatgamaya